bestemming bergeijk

Zoeken


« Terug Leden » Stichting Promotie Bergeijk » Aanvraag cofinanciering evenementen

Aanvraag cofinanciering evenementen

 


Aanvragen voor cofinanciering van publieksevenementen en overige promotionele initiatieven (verder projecten genoemd) worden door een beoordelingscommissie behandeld aan de hand van de navolgende selectiecriteria, voorwaarden en overwegingen. De beoordelingscommissie brengt haar advies uit aan het bestuur van Beleef Bergeijk dat uiteindelijk besluit over het toekennen van cofinanciering.

 

In verband met de administratieve afhandeling ontvangen wij de documenten graag per E-mail naar info@bestemmingbergeijk.nl

 

Voorwaarden voor verstrekking:

 • De aanvragende partij of organisatie is lid van de Vereniging Promotie Bergeijk voordat de aanvraag wordt ingediend.

 • Het project draagt aantoonbaar bij aan de promotie van Bergeijk als aantrekkelijke gemeente om te wonen en te recreëren, voor zowel bewoners als bezoekers.

 • Het project heeft een vernieuwend of bijzonder karakter.

 • Het project is bereikbaar en toegankelijk voor alle inwoners en bezoekers van de gemeente Bergeijk.

 • Het project kan alleen ingediend worden door lokale stichtingen, verenigingen of andere organisaties.

 

Procedurele voorwaarden:

 • De termijn voor inzending voor projectaanvragen sluit op 15 februari, 1 mei en 1 augustus van ieder kalenderjaar en houdt verband met drukke evenementenseizoenen in voor- en najaar.

 • De aanvrager wordt uiterlijk 1 april, 1 juni en 1 september geïnformeerd over het wel of niet toekennen van de aanvraag. Dit gebeurt op basis van de beoordeling door een beoordelingscommissie en het definitieve eindoordeel van het bestuur van Beleef Bergeijk.

 • Per project moet een “Aanvraagformulier cofinanciering Beleef Bergeijk” volledig worden ingevuld.

 • Het project wordt uitgevoerd op de datum zoals vermeld in het projectaanvraagformulier. Voor een eventuele wijziging van de projectdatum in een goedgekeurde projectaanvraag vraagt de aanvrager tijdig vooraf goedkeuring bij Beleef Bergeijk.

 • De Stichting kan een begeleider toevoegen aan het organisatieteam van het project.

 • Na goedkeuring van een projectaanvraag ontvangt de aanvrager een voorschotbetaling van 50%. De aanvrager legt uiterlijk binnen twee maanden na beëindiging van het project financiële verantwoording af aan Beleef Bergeijk. De resterende 50% wordt uiterlijk één maand daarna uitgekeerd (dwz. na de inlevering van de financiële verantwoording), als de financiële verantwoording in orde wordt bevonden en er geen sprake is van meevallende inkomsten die die uitkering geheel of gedeeltelijk overbodig maken. In geval van geen of een ondeugdelijke financiële verantwoording behoudt Beleef Bergeijk zich het recht voor om de 50% vooruitbetaling geheel of gedeeltelijk terug te vorderen.

 • Het plaatsen van beachflags en spandoeken van Beleef Bergeijk tijdens publieksevenementen is verplicht voor het verkrijgen van cofinanciering. De plaatsing ervan gebeurt door de organisatie van het project in overleg met Beleef Bergeijk. De promotiematerialen worden binnen 2 dagen na het publieksevenement in goede staat terugbezorgd bij Beleef Bergeijk.

 

Daarnaast geldt in alle gevallen:

 • Projecten kunnen cofinanciering ontvangen tot maximaal 50% van de kosten in de begroting. De eigen inbreng is dus minimaal 50%, waarvan minstens de helft een financiële inbreng is.

 • Cofinanciering is primair bedoeld voor het (mede) mogelijk maken van publieksevenementen. In uitzonderlijke gevallen kan ook een startsubsidie worden verstrekt voor projecten die naar beoordeling van Beleef Bergeijk op andere wijze passen binnen de doelstellingen en voorwaarden.

 • Als de organisator aannemelijk kan maken in de aanvraag dat er i.v.m. continuïteit van het project een bepaald bedrag als reserve moet worden opgebouwd en dat als zodanig op haar kostenbegroting opvoert, dan zal Beleef Bergeijk dat meenemen in haar cofinanciering.

 • Beleef Bergeijk is een cofinancier en geen verzekeraar. Het is aan de organisator van projecten om de risico's op calamiteiten (terugtredende sponsoren, verregend evenement met minder betalende bezoekers, etc.) mee te nemen in haar kostenbegroting.

 • Indien de financiële middelen van Beleef Bergeijk niet toereikend zijn, en Beleef Bergeijk moet keuzes maken wie wel en wie niet in aanmerking komt voor cofinanciering, dan kunnen de volgende overwegingen meewegen in de beoordeling en toekenning van projectaanvragen:

  • Het project draagt bij aan de bovenregionale promotie van de gemeente Bergeijk.

  • Het project levert een positieve bijdrage aan het imago van Bergeijk.

  • Het project getuigt van een bottom-up benadering met inzet en betrokkenheid van lokale partijen in de organisatie en uitvoering van het project.

  • Het project heeft een grensoverschrijdend karakter.

  • Het project heeft een duurzaam karakter i.p.v. eenmalig.

  • Het betreft een bestaande activiteit die de potentie heeft om uit te groeien tot een activiteit met een regionale of landelijke uitstraling.

  • Het project heeft een positief effect heeft op cultuurhistorische waarden.

  • Het project kan moeilijk of niet op andere wijze worden gefinancierd.

  • De bestedingen vinden, voor zover mogelijk, plaats bij lokale ondernemers.

 • Een cofinanciering formule die naadloos van toepassing is op alle mogelijke projecten bestaat niet. Beleef Bergeijk neemt zich voor om in redelijkheid naar specifieke cofinanciering oplossingen te zoeken voor specifieke project situaties.

 

Aldus vastgesteld door het bestuur van Beleef Bergeijk maart 2019

 

 

Aanvraagformulier

Voor het downloaden van een aanvraagformulier cofinanciering van evenementen kunt u hier klikken.


« Terug print deze paginaprintvriendelijke versie