bestemming bergeijk

Zoeken


« Terug Leden » Stichting Promotie Bergeijk » Aanvraag cofinanciering evenementen

Aanvraag cofinanciering evenementen

 


Aanvragen voor cofinanciering van publieksevenementen en overige promotionele initiatieven (verder projecten genoemd) worden door een beoordelingscommissie behandeld aan de hand van de navolgende selectiecriteria, voorwaarden en overwegingen. De beoordelingscommissie brengt haar advies uit aan het bestuur van Beleef Bergeijk dat uiteindelijk besluit over het toekennen van cofinanciering.

 

In verband met de administratieve afhandeling ontvangen wij de documenten graag per E-mail naar info@bestemmingbergeijk.nl

 

Voorwaarden voor verstrekking:

Cofinanciering kan worden verstrekt onder de volgende voorwaarden:

 • De aanvragende partij of organisatie doet de aanvraag aan de Stichting Visit Bergeijk.

 • Het project draagt aantoonbaar bij aan de ontwikkeling van sociaal culturele activiteiten en leefbaarheid in Bergeijk waarbij het uitgangspunt is Bergeijk aantrekkelijker te maken om in te wonen en te recreëren.

 • Het project heeft een vernieuwend of bijzonder karakter.

 • Het project is bereikbaar en toegankelijk voor alle inwoners en bezoekers van de gemeente Bergeijk.

 • Het project kan alleen ingediend worden door lokale stichtingen, verenigingen of organisaties.

 

Procedurele voorwaarden:

 • Aanvragen voor projecten kunnen gedurende het gehele jaar worden ingediend echter minimaal 4 weken voor de aanvang van het project. Het project mag niet gestart zijn op het moment van de aanvraag. Commerciële projecten waarvoor entree moet worden betaald worden in principe niet gefinancierd.

 • Per project moet een “Aanvraagformulier cofinanciering Visit Bergeijk” volledig worden ingevuld, aangevuld met een financiële planning voor het project, waarbij uitgaven en inkomsten duidelijk zijn weergegeven. Hiervoor is een voorbeeld begroting/verantwoording beschikbaar. Wij vragen met nadruk deze als leidraad te gebruiken

 • Het project wordt uitgevoerd op de datum zoals vermeld in het projectaanvraagformulier. Voor een eventuele wijziging van de projectdatum in een goedgekeurde projectaanvraag vraagt de aanvrager tijdig vooraf goedkeuring bij Visit Bergeijk. Bij uitstel of wijziging van aanvangsdatum word dit gemeld bij Visit Bergeijk.

 • De Stichting kan een begeleider toevoegen aan het organisatieteam van het project.

 • Na goedkeuring van een projectaanvraag ontvangt de aanvrager een voorschotbetaling van 50%. De aanvrager legt uiterlijk binnen twee maanden na beëindiging van het project financiële verantwoording af aan Stichting Visit Bergeijk. De resterende 50% wordt uiterlijk één maand daarna uitgekeerd (d.w.z. na de inlevering van de financiële verantwoording), als de financiële verantwoording in orde wordt bevonden en er geen sprake is van meevallende inkomsten die die uitkering geheel of gedeeltelijk overbodig maken. Het doel van cofinanciering is het promoten en stimuleren van evenementen en activiteiten, indien een project financieel positief beëindigd word kan het overgebleven bedrag worden ingezet bij een vervolg van het evenement in de komende jaren.

 • In geval van geen of een ondeugdelijke financiële verantwoording behoudt Visit Bergeijk zich het recht voor om de 50% vooruitbetaling geheel of gedeeltelijk terug te vorderen.

 • Het logo van Visit Bergeijk moet worden geplaatst in of op de schriftelijke promotie uitingen van het project. Visit Bergeijk heeft daarvoor diverse versies beschikbaar. Deze zijn en blijven eigendom van Visit Bergeijk.

 • Aanvragen voor cofinanciering van publieksevenementen en overige promotionele initiatieven (verder projecten genoemd) worden door een beoordelingscommissie behandeld aan de hand van de navolgende selectiecriteria, voorwaarden en overwegingen. De beoordelingscommissie bestaat uit minimaal 2 bestuursleden van het dagelijks bestuur van Stichting Visit Bergeijk en deze brengt haar advies uit aan het voltallige bestuur van Visit Bergeijk dat uiteindelijk besluit over het toekennen van cofinanciering.

 

Daarnaast geldt in alle gevallen:

 

 • Projecten kunnen cofinanciering ontvangen tot maximaal 33% van de kosten in de begroting. De eigen inbreng is dus minimaal 67%, waarvan minstens de helft een financiële inbreng is.

 • Cofinanciering is primair bedoeld voor het (mede) mogelijk maken van publieksevenementen. In uitzonderlijke gevallen kan ook een startsubsidie worden verstrekt voor projecten die naar beoordeling van Visit Bergeijk op andere wijze passen binnen de doelstellingen en voorwaarden.

 • Als de organisator aannemelijk kan maken in de aanvraag dat er i.v.m. continuïteit van het (meerjarig) project een bepaald bedrag als reserve moet worden opgebouwd en dat als zodanig op haar kostenbegroting opvoert, dan zal Visit Bergeijk dat meenemen in haar overweging voor cofinanciering.

 • Visit Bergeijk is een co-financier en geen verzekeraar. Het is aan de organisator van projecten om de risico's op calamiteiten (terugtredende sponsoren, verregend evenement met minder betalende bezoekers, etc.) mee te nemen in haar kostenbegroting.

 • Indien de financiële middelen van Visit Bergeijk niet toereikend zijn, en Visit Bergeijk moet keuzes maken wie wel en wie niet in aanmerking komt voor cofinanciering, dan kunnen de volgende overwegingen meewegen in de beoordeling en toekenning van projectaanvragen:

  • Het project draagt bij aan de bovenregionale promotie van de gemeente Bergeijk.

  • Het project levert een positieve bijdrage aan het imago van Bergeijk.

  • Het project getuigt van een bottom-up benadering met inzet en betrokkenheid van lokale partijen in de organisatie en uitvoering van het project.

  • Het project heeft een grensoverschrijdend karakter.

  • Het project heeft een duurzaam karakter i.p.v. eenmalig.

  • Het betreft een bestaande activiteit die de potentie heeft om uit te groeien tot een activiteit met een regionale of landelijke uitstraling.

  • Het project heeft een positief effect heeft op cultuurhistorische waarden.

  • Het project kan moeilijk of niet op andere wijze worden gefinancierd.

  • De bestedingen vinden, voor zover mogelijk, plaats bij lokale ondernemers.

 • Een cofinanciering formule die naadloos van toepassing is op alle mogelijke projecten bestaat niet. Visit Bergeijk neemt zich voor om in redelijkheid naar specifieke cofinanciering oplossingen te zoeken voor specifieke project situaties.

 

Voor Cofinanciering beschikbare documenten.


 

 • Aanvraagformulier cofinanciering Visit Bergeijk

   

 • Tellijst bezoekers met herkomst/samenstelling

   

 • Voorbeeld begroting en financiële verantwoording

   

 • Logo's

 

 

Aanvraagformulier

Voor het downloaden van een aanvraagformulier cofinanciering van evenementen kunt u hier klikken.

 

Disclaimer:

Door nog door te voeren wijzigingen in onze interne organisatie kunnen de termen Promotie Bergeijk, Beleef Bergeijk en Visit Bergeijk door elkaar gebruikt zijn.

Het betreft hier echter één en dezelfde organisatie.


« Terug print deze paginaprintvriendelijke versie