bestemming bergeijk

Zoeken


Haalbaarheidsstudie Hof Noord positief afgerond

26 mei 2017

Oude postkantoor op ’t Hof kan worden herontwikkeld tot supermarkt met appartementen Al meerdere jaren wordt er gesproken over herontwikkeling van een locatie in het centrum van Bergeijk op Hof Noord, in de volksmond beter bekend als ‘het oude postkantoor’. In de intentieovereenkomst van december 2015 is afgesproken te onderzoeken of het haalbaar is om op de locatie van het oude postkantoor en omgeving een supermarkt en appartementen te realiseren. De gemeente streeft er naar om met de vestiging van een noordelijke trekker op t’ Hof de economische kracht van een leefbaar bruisend centrum zonder leegstand te bewerkstelligen. Samen met de andere partijen, Bos & Haagland, Rialto Vastgoedontwikkeling, Woningbelang en Beekman en Beekman AH Supermarkt is nu geconcludeerd dat, onder voorwaarden, deze ontwikkeling mogelijk is. De komende periode worden de voorbereidingen gestart om op 1 oktober tot een formeel besluit te komen. Supermarkt en sociale woningbouw Het projectvoorstel omvat de realisatie van een supermarkt (1600m2), 30 gasloze sociale huurappartementen en tenminste 70 extra autoparkeerplaatsen in het openbaar gebied. Het gebouw bestaat uit vier bouwlagen en past daardoor in het straatbeeld op ‘t Hof. De komst van een supermarkt aan de noordzijde van het Hof heeft als doel om meer combinatiebezoeken te trekken en zo te helpen om (het risico op) leegstand terug te dringen (doelstelling uit de Centrumvisie van Bergeijk) . Daarnaast heeft het plan tot doel om de parkeersituatie te verbeteren,een betere verbinding tussen het noordelijk en zuidelijk deel van het centrum te creëren en de ruimtelijke kwaliteit van bebouwing en openbaar gebied te optimaliseren. Ook draagt het project bij aan het volkshuisvestings- en duurzaamheidsbeleid; het aantal sociale huurwoningen neemt toe met 7 en de in totaal 30 (23 bestaande, 7 nieuwe) appartementen worden levensloopbestendig en gasloos uitgevoerd. Investering Om de ontwikkeling mogelijk te maken dragen alle partijen bij. Voor de gemeente gaat het om een bedrag van rond de 5 ton. Daar staat tegenover de vergroting van het openbaar gebied met ca 700 m2, het vervallen van exploitatielasten van de oude bibliotheek en (eventueel) het resultaat van de verkoop van de oude Bernardusschool. Communicatie De bewoners van de huidige appartementen op ’t Hof zijn inmiddels geïnformeerd over de uitkomsten van de haalbaarheidsstudie. Woningbelang gaat individueel met alle huurders in gesprek om een passende oplossing te vinden (tijdelijk of permanent verhuizen). De komende periode worden de voorbereidingen gestart en worden omwonenden geïnformeerd over wat het plan voor hen betekent. Op 13 juni vindt er een informatieavond plaats in de raadzaal van het gemeentehuis, aanvang 20.00 uur. De komende tijd zullen de partijen de samenwerking gaan uitwerken in overeenkomsten, worden de plannen voor het gebouw en de inrichting verder ontwikkeld en wordt de benodigde aanpassing van het bestemmingsplan voorbereid.