Dorpsraden

 
Overige bedrijven in deze categorie (minder informatie).


De dorpsraad heeft als doel het bevorderen van een laagdrempelig contact tussen de bewoners van de kernen in Bergeijk en het gemeentebestuur. Dit stimuleert de wisselwerking tussen de bewoners en burgemeester, wethouders en raadsleden. De inspraak en betrokkenheid van de bewoners  komen ten goede aan de leefbaarheid van de kern. Burgemeester en wethouders betrekken de dorpsraad bij van belang zijnde zaken. De dorpsraad geeft  burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd advies over beleidsvraagstukken.